Zakończenie realizacji projektu Śląskie. Zawodowcy

 Zdjęcie Zdjęcie

Z dniem 31 października 2023 r. zakończyła się realizacja projektu Śląskie. Zawodowcy

Projekt Śląskie. Zawodowcy był realizowany od dnia 1 września 2019 r. w formule partnerskiej. Liderem projektu było Województwo Śląskie, natomiast Partnerami organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego, tj. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cel projektu był jasno sprecyzowany - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz poprawienie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy.

Działania w ramach projektu koncentrowały się w szczególności na wsparciu ponad 2 500 uczniów i uczennic ze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze województwa śląskiego obejmując ich doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz oferując możliwość uczestnictwa w wysokiej jakości stażach uczniowskich, a także kursach i szkoleniach.

Wsparciem w projekcie zostali objęci również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy mogli ubiegać się o zwrot kosztów uczestnictwa w wybranej przez siebie formie wsparcia, tj. kursie, szkoleniu lub studiach podyplomowych.

W ramach projektu Śląskie. Zawodowcy przeprowadzona została również regionalna kampania społeczna pn. Poznaj Moc Zawodowca! Celem kampanii była popularyzacja i uatrakcyjnienie wizerunku szkolnictwa zawodowego (szkół branżowych i techników) oraz zachęcenie młodych ludzi do wybrania właśnie tej ścieżki zawodowej. Kampania była kontynuacją i uzupełnieniem prowadzonych do tej pory działań polegających na zwiększeniu jakości kształcenia zawodowego na terenie województwa śląskiego. Ambasadorem kampanii został Cyber Marian - influencer, którego zadaniem było dotarcie do głównych adresatów prowadzonej kampanii, tj. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy dokonywali wyboru swojej dalszej ścieżki zawodowej.

W trakcie trwania kampanii Województwo Śląskie podejmowało liczne działania edukacyjno-promujące, dzięki którym szkoły zawodowe, a więc technika i szkoły branżowe I stopnia, stały się dla młodych osób bardziej atrakcyjne. Ich zwieńczeniem był zorganizowany w maju zeszłego roku Festiwal Zawodowca. Celem wydarzenia była prezentacja oferty edukacyjnej szkół branżowych i techników. Podczas festiwalu pokazano kształcenie zawodowe jako atrakcyjną ścieżkę dalszej edukacji, dzięki której można uzyskać konkretne kompetencje i umiejętności, tak mocno oczekiwane na rynku pracy.

W projekcie powołana została również do życia Śląska Rada Edukacji Zawodowej, która jako organ opiniodawczo-doradczy działający na rzecz edukacji w regionie przyczyniła się do stworzenia niezwykle istotnej płaszczyzny do wymiany doświadczeń na rzecz szkolnictwa zawodowego w regionie. Efektem jej działalności są konkretne rozwiązania i kierunki działań, które są uwzględniane w procesie projektowania kolejnych przedsięwzięć dotyczących obszaru edukacji zawodowej.

Projekt Śląskie. Zawodowcy to również zbudowane sieci współpracy. W ramach projektu powstało 9 partnerstw lokalnych zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe. Ich zadaniem było utworzenie trwałych mechanizmów wymiany wiedzy, informacji oraz doświadczeń pomiędzy szkołami branżowymi i technikami a światem przedsiębiorców, pracodawców i biznesu. Utworzona w ramach projektu współpraca w znacznym stopniu przyczyniła się lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Reasumując, można śmiało stwierdzić, że projekt Śląskie. Zawodowcy obfitował w wiele istotnych dla śląskiego szkolnictwa zawodowego działań. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich Partnerów projektu, samorządów, przedsiębiorców, szkół oraz uczniów i uczennic, udało się osiągnąć założony cel projektu.

Realizacja projektu Śląskie. Zawodowcy dobiegła końca, ale my nie mówimy ostatniego słowa!

Już wkrótce rusza bowiem kolejna edycja projektu pod nazwą Śląskie. Zawodowcy 2.

Do zobaczenia niebawem!