Wyniki rundy 3 w ramach naboru wniosków szkoleniowych nr 4/2022

 Zdjęcie Zdjęcie
Zatwierdzono listę rankingową wniosków szkoleniowych o dofinansowanie kursu / szkolenia / studiów podyplomowych złożonych i ocenionych pozytywnie w ramach rundy 3 naboru nr 4/2022 w projekcie pt. Śląskie. Zawodowcy.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 2 listopada 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków szkoleniowych o dofinansowanie kursu / szkolenia / studiów podyplomowych złożonych i ocenionych pozytywnie w ramach rundy 3 naboru nr 4/2022 prowadzonego w związku z realizacją projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: Lista rankingowa).

Lista rankingowa obejmuje łącznie 16 wniosków szkoleniowych o dofinansowanie kursu / szkolenia / studiów podyplomowych ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym przez Komisję ds. Oceny Wniosków Szkoleniowych i jest dostępna tutaj.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał wsparcie 16 przedstawicielom kadry pedagogicznej w postaci refundacji kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych w kwocie zgodnej ze złożonym wnioskiem szkoleniowym.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie Śląskie. Zawodowcy realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: Regulamin uczestnictwa) Lista rankingowa została sporządzona w kolejności malejącej sumy uzyskanych punktów. W przypadku osób, których wnioski szkoleniowe w wyniku oceny otrzymały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydowały kryteria dodatkowe, dotyczące udziału w formach doskonalenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku osób, których wnioski szkoleniowe w wyniku oceny otrzymały jednakową łączną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryterium dodatkowego, o którym mowa powyżej, decydowało kryterium niepełnosprawności Wnioskodawcy. Jeżeli osoby, których wnioski szkoleniowe w wyniku oceny otrzymały jednakową łączną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryteriów dodatkowych, o których mowa powyżej, decydowało kryterium przynależności do grupy wiekowej 50+. W przypadku osób, których wnioski szkoleniowe w wyniku oceny otrzymały jednakową łączną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryteriów dodatkowych, o których mowa powyżej decydowała kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 4 ust. 32 Regulaminu uczestnictwa warunkiem refundacji kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych jest zawarcie przez Wnioskodawcę i Lidera projektu umowy o refundację kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych.

Szczegóły dotyczące podpisania przedmiotowej umowy zostaną przekazane wszystkim osobom z Listy rankingowej, które złożyły wnioski szkoleniowe w ramach rundy 3 naboru nr 4/2022, na adres e-mail wskazany we wniosku szkoleniowym.

Wszystkim Państwu, którzy złożyli wnioski szkoleniowe serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Załączniki
Lista rankingowa - runda 3 nabór nr 4/2022 [PDF 169,1kB]