VI posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej

 Zdjęcie Zdjęcie

Najważniejszym tematem kolejnego, a zarazem pierwszego stacjonarnego posiedzenia Rady były potrzeby i oczekiwania osób pracujących w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu).

Głównym powodem poruszenia tego tematu jest nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 oraz przygotowywane do niej założenia, w tym również konieczność dokonania analizy dotychczasowych oferowanych mechanizmów wsparcia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. 

Motywacje kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zależą od kilku podstawowych elementów, takich jak: finanse, dyspozycyjność czy wiek. Niemniej jednak najważniejszym aspektem, na który zwracali uwagę Członkowie Rady podczas VI posiedzenia ŚREZ to występujący w regionie deficyt nauczycieli w szkołach technicznych i branżowych oraz brak zainteresowania wśród kolejnych pokoleń mogących zasil rynek pracy, podjęciem zatrudnienia w tych placówkach.

Podczas spotkania wyraźnie wybrzmiała istotna rola doradztwa zawodowego we właściwym projektowaniu ścieżki edukacyjnej ucznia oraz uczennicy. Szczególnie ważne staje się doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, gdyż to właśnie na tym etapie edukacji podejmowane są pierwsze trudne decyzje dotyczące dalszego rozwoju ucznia / uczennicy. Poprzez współpracę doradcy zawodowego z uczniem, jego rodzicami i nauczycielem, możliwe jest zaprojektowanie najbardziej adekwatnej tj. uwzględniającej umiejętności i predyspozycje, ścieżki edukacji młodego człowieka.  

Podczas VI posiedzenia Członkowie Rady podnieśli również temat wizerunku kształcenia branżowego i technicznego. Nadal bardzo ważne jest dla regionu budowanie w społeczeństwie świadomości, że szkoły branżowe oraz techniczne są szkołami “dobrego wyboru”. 
 
Przeprowadzona wśród Członków Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej debata w ramach VI posiedzenia ŚREZ pozwoliła nakreślić wiele kwestii związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz potrzebami i oczekiwaniami nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przedstawionych zostało wiele różnych punktów widzenia: zarówno ze strony środowisk naukowych, przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli władzy publicznej, instytucji otoczenia biznesu, a także organizacji społecznych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich Uczestników posiedzenia, wypracowane podczas spotkania wnioski, będą służyły podejmowaniu dalszych działań na poziomie regionu w zakresie poprawy efektywności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
 
Zapraszamy do galerii! 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również