Rekrutacja wstępna na szkolenia online dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Zdjęcie Zdjęcie
Ruszamy z nową formą wsparcia

W związku z realizacją projektu pt. Śląskie. Zawodowcy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informujemy o rozpoczęciu rekrutacji wstępnej na bezpłatne szkolenia online skierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa śląskiego.

Proponowane w ramach projektu nieodpłatne szkolenia pozwolą na poprawę kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przywołanej grupy zawodowej.

Zapraszamy zatem wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach w ramach następujących zakresów tematycznych:

Metodyka w kształceniu zawodowym dla nauczycieli uczących teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 1. Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach.
 2. Ogniwa procesu dydaktycznego.
 3. Typy i struktura zajęć w kształceniu zawodowym:
  - opracowywanie planów pracy dydaktycznej przez nauczyciela.
 4. Taksonomia celów nauczania.
 5. Metody nauczania stosowane w nauczaniu teoretycznych przedmiotów zawodowych:
  - charakterystyka wybranych metod nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych;
  - dobór metod nauczania w teoretycznym kształceniu zawodowym.
Metodyka w kształceniu zawodowym dla nauczycieli uczących praktycznej nauki zawodu.
 1. Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach.
 2. Ogniwa procesu dydaktycznego.
 3. Typy i struktura zajęć w kształceniu zawodowym:
  - opracowywanie planów pracy dydaktycznej przez nauczyciela.
 4. Formy organizacyjne zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 5. Taksonomia celów nauczania.
 6. Metody nauczania stosowane w praktycznym nauczaniu zawodu:
  - charakterystyka wybranych metod nauczania praktycznego;
  - dobór metod nauczania w kształceniu praktycznym.

Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi.

 1. Planowanie i organizacja procesu dydaktycznego.
 2. Taksonomia celów nauczania.
 3. Warunki realizacji procesu dydaktycznego.
 4. Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym.

Charakter szkoleń:

Szkolenia będą realizowane w formule online w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9:00 a godziną 16:00 w planowanym okresie od sierpnia do października 2023 roku. Czas trwania każdego ze szkoleń to 8 godzin lekcyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności;
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia;
 • bezpłatny udział w szkoleniu.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest zapoznanie się, akceptacja i spełnienie niniejszych warunków zgłoszenia do projektu:

 • Uczestnik (nauczyciel przedmiotów zawodowych / instruktor praktycznej nauki zawodu) może uczestniczyć tylko w jednym wybranym szkoleniu;
 • warunkiem kwalifikacji na szkolenie jest zatrudnienie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe na terenie województwa śląskiego i niekorzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w latach 2020-2022;
 • przesłanie zgłoszenia poprzez Formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz) dostępny jest pod linkiem: https://forms.office.com/e/cJU62Sz0fv;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń - w przypadku większej liczby chętnych przygotowana zostanie lista rezerwowa uczestników;
 • przesłanie Formularza nie jest równoznaczne z możliwością udziału w szkoleniu.

Rekrutacja wstępna prowadzona jest do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Organizatorem szkoleń jest Województwo Śląskie, niemniej ostateczny udział w szkoleniach będzie uzależniony od wyłonienia Realizatora usługi szkoleniowej i podpisania z nim stosownej umowy.

Zatem osoby, które złożą Formularz o kolejnym etapie rekrutacji zostaną poinformowane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu.

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji kierując pytania pod nr tel.: 32 774 47 25 oraz na adres e-mail: zawodowcy@slaskie.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!