Ogłoszenie terminu naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 4/2022 w ramach projektu Śląskie. Zawodowcy

 Zdjęcie Zdjęcie
Rusza kolejny nabór wniosków szkoleniowych dla kadry pedagogicznej!
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TERMINU NABORU WNIOSKÓW SZKOLENIOWYCH KADRY PEDAGOGICZNEJ NR 4/2022 W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY
 
Na podstawie § 2 Uchwały nr 1132/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz w związku z pkt. 2) Pełnomocnictwa nr 00271/18 z dnia 25 września 2018 r.,
 
wyznacza się termin naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 4/2022
w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy na okres:
od dnia 5 kwietnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.
 
Nabór wniosków szkoleniowych będzie prowadzony w sposób ciągły w oparciu o Harmonogram rund w ramach naboru nr 4/2022 (link) do wyczerpania dostępnej puli środków.
 
Dostępna pula środków w ramach naboru nr 4/2022 wynosi: 891 204,50 zł


Wnioski szkoleniowe można składać:

lub

 • w formie pisemnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego oryginału wniosku szkoleniowego na jeden z poniższych adresów:
 • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Na dzień ogłoszenia o naborze istnieje możliwość osobistego składania korespondencji w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, znajdującej się przy ul. Ligonia 46 (pok. 164), czynnej w godzinach 7:30 - 15:30. Niemniej powyższa możliwość, w trakcie trwania naboru, uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej panującej w kraju.

Korespondencję można również złożyć osobiście w specjalnie przygotowanych do tego celu urnach (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji), znajdujących się przy wejściu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od strony ul. Ligonia 46 oraz ul. Jagiellońskiej 25 (tj. od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach), a także w biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej oraz w Częstochowie zgodnie z adresami wskazanymi powyżej.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rekomenduje składanie wniosków szkoleniowych poprzez darmową platformę ePUAP - jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów.

Instrukcja złożenia wniosku poprzez ePUAP krok po kroku:

 1. Założyć profil zaufany za pomocą strony internetowej: pz.gov.pl.
 2. Zarejestrować się na platformie ePUAP za pomocą strony internetowej: gov.pl.
 3. Zeskanować i załączyć wniosek szkoleniowy.
 4. Podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego.
 5. Wysłać podpisany wniosek szkoleniowy za pomocą platformy ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Uwaga: Datą złożenia wniosku szkoleniowego jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej lub data wpływu poprzez platformę elektroniczną ePUAP. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie

Śląskie. Zawodowcy  - wersja obowiązująca dla naboru nr 4/2022 (dalej: Regulamin) wnioski szkoleniowe złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w ogłoszeniu i/lub po terminie ostatniej rundy nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły dotyczące warunków udziału oraz przyznania wsparcia w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy znajdują się w Regulaminie (link).

 

Kryteria obligatoryjne, które należy spełnić aby uzyskać wsparcie:

 1. Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu/-ów zawodowych / instruktora praktycznej nauki zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, na terenie województwa śląskiego.
 2. Niekorzystanie ze wsparcia w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w poprzednich naborach.
 3. Niekorzystanie jednocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej lub z innych środków publicznych.
 4. Zbieżność programu szkolenia / kursu / studiów podyplomowych z branżami, w których nauczają przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz zgodność ze zindywidualizowanymi potrzebami kadry pedagogicznej i szkoły.
 5. Wybrana forma wsparcia skutkować będzie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji przez Wnioskodawcę.

Kryteria dodatkowe - punktowane:

 1. Brak udziału w formach doskonalenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat - 15 pkt.
 2. Niepełnosprawność Wnioskodawcy - 10 pkt.
 3. Przynależność do grupy wiekowej 50+ - 5 pkt.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową (link).

Ponadto informujemy, że w związku z uruchomieniem naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 4/2022 planowana jest organizacja cyklu spotkań informacyjnych online.
Celem spotkań będzie zapewnienie wsparcia w procesie aplikowania o udział w projekcie. Szczegóły w tym zakresie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu pt. Śląskie. Zawodowcy: https://zawodowcy.slaskie.pl/.

Zachęcamy do udziału w naborze.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Dane kontaktowe osób prowadzących nabór wniosków szkoleniowych:

Małgorzata Szymanowska: malgorzata.szymanowska@slaskie.pl

Piotr Bogacz: piotr.bogacz@slaskie.pl;
telefon: 32 77 40 412

Załączniki
Harmonogram rund w ramach naboru nr 4/2022 [PDF 206,3kB]
Regulamin uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie Śląskie. Zawodowcy - Nabór nr 4/2022 [PDF 294,0kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek szkoleniowy WORD [DOCX 814,1kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek szkoleniowy PDF [PDF 304,0kB]
Załącznik nr 2a do Regulaminu - Umowa o refundację WZÓR [PDF 197,1kB]
Załącznik nr 2b do Regulaminu - Umowa o refundację (e-umowa) WZÓR [PDF 225,7kB]
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny wniosku szkoleniowego [PDF 209,5kB]
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację kosztów WORD [DOCX 766,5kB]
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację kosztów PDF [PDF 195,8kB]