Nabór wniosków szkoleniowych dla kadry pedagogicznej

 Zdjęcie Zdjęcie

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TERMINU NABORU WNIOSKÓW SZKOLENIOWYCH KADRY PEDAGOGICZNEJ NR 1/2020  W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

Na podstawie Uchwały nr 1132/127/VI/2020  Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz w związku z pkt 2 pełnomocnictwa nr 271/2018 z dnia 2018-09-25
wyznacza się termin naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 1/2020
w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” na okres:
od godziny 8:00 dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 23:59 dnia 31 lipca 2020 roku.

Dostępna pula środków w ramach naboru nr 1/2020 wynosi: 370 000 zł


Nabór wniosków szkoleniowych odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: zawodowcy@slaskie.pl

Wniosek szkoleniowy (skan kompletnie wypełnionego wniosku szkoleniowego podpisanego przez Wnioskodawcę i opatrzonego podpisem Dyrektora szkoły wraz z pieczątką imienną) należy przesłać na ww. adres mailowy w terminie, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegóły dotyczące warunków udziału oraz przyznania wsparcia w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” znajdują się w Regulaminie uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie Śląskie. Zawodowcy.

Kryteria obligatoryjne, które należy spełnić aby uzyskać wsparcie:

  1. Zatrudnienie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, wymienionej w załączniku nr 1 do Regulaminu, z której uczniowie przystąpili do projektu.
  2. Niekorzystanie jednocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej lub z innych środków publicznych.
  3. Zbieżność programu szkolenia / kursu / studiów podyplomowych z branżami, w których nauczają przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz zgodność ze zindywidualizowanymi potrzebami kadry pedagogicznej i szkoły.
  4. Wybrana forma wsparcia skutkuje uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji przez Wnioskodawcę.

Kryteria dodatkowe  - punktowane:

  1. Brak udziału w formach doskonalenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat – 15 pkt.
  2. Niepełnosprawność Wnioskodawcy – 10 pkt.
  3. Przynależność do grupy wiekowej 50+ – 5 pkt.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.

Z uwagi na ochronę danych osobowych zawartych w przesyłanych przez Państwa wnioskach szkoleniowych rekomendujemy zabezpieczenie plików poprzez ustalenie hasła dostępu (np. ustalenie hasła do pliku wniosku w formacie pdf lub kompresja pliku wniosku do zabezpieczonego hasłem archiwum zip) i następnie wysłanie  tak zabezpieczonego pliku wniosku na adres e-mail: zawodowcy@slaskie.pl

Prosimy o przekazanie hasła odrębnym kanałem komunikacji, tj. poprzez telefon kontaktowy 32 774 04 12.


Dane kontaktowe osób prowadzących konkurs:

Małgorzata Szymanowska: malgorzata.szymanowska@slaskie.pl

Piotr Bogacz: piotr.bogacz@slaskie.pl

telefon: 32 774 04 12Zobacz również