Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - Kadra pedaggiczna

Pytania dotyczące wsparcia dla kadry pedagogicznej

 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

Tylko przedstawiciel kadry pedagogicznej w rozumieniu § 1 ust. 6 Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”, który jest zatrudniony w szkole uczestniczącej w projekcie, wymienionej w załączniku nr 1 do Regulaminu, z której uczniowie przystąpili do projektu.

 1. Kiedy mogę się zgłosić do projektu?

Termin naboru wniosków zostanie każdorazowo ogłoszony na stronie internetowej projektu: zawodowcy.slaskie.pl

 1. Czy muszę być mieszkańcem województwa śląskiego by uczestniczyć w projekcie?

Nie. Wymogiem jest spełnienie obowiązku opisanego w pytaniu nr 1 tj. wystarczy być przedstawicielem kadry pedagogicznej w rozumieniu § 1 ust. 6 Regulaminu, który jest zatrudniony w szkole uczestniczącej w projekcie, wymienionej w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji?

W chwili aplikowania wymaganym dokumentem jest skan kompletnie wypełnionego wniosku szkoleniowego, podpisanego własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzonego podpisem Dyrektora szkoły wraz z pieczątką imienną, który musi zostać przesłany na adres mailowy: zawodowcy@slaskie.pl w terminie rekrutacji wskazanym w ogłoszeniu.

 1. Jaki rodzaj wsparcia przewiduje projekt?

Projekt przewiduje dofinansowanie następujących form wsparcia:

- szkoleń,

- kursów,

- studiów podyplomowych.

 1. Czy mogę wziąć udział w każdej formie wsparcia?

Nie. Podczas naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na jedną wybraną formę wsparcia. Nie jest możliwe aplikowanie na kilka form wsparcia jednocześnie.

 1. Gdzie znajdę katalog dostępnych szkoleń / kursów / studiów podyplomowych oferowanych w ramach projektu?

Zakres merytoryczny i formę wsparcia wybiera Pani/Pan samodzielnie z ogólnodostępnych ofert szkoleniowych / edukacyjnych. Szkolenie / kurs / studia podyplomowe muszą być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Czy zakres merytoryczny szkolenia / kursu / studiów może być dowolnie wybrany przeze mnie?

Program szkolenia / kursu / studiów podyplomowych, na które można otrzymać dofinansowanie w projekcie musi być zbieżny z branżą, w której prowadzi Pani / Pan zajęcia oraz zgodny ze zindywidualizowanymi potrzebami Pani / Pana oraz szkoły. Wybór zakresu merytorycznego wsparcia musi zostać dokonany w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której jest Pani / Pan zatrudniona/y, a także musi być zgodny z obowiązującym prawodawstwem krajowym w obszarze oświaty ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.).

 1. Gdzie znajdę regulamin oraz potrzebne dokumenty?

Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem internetowym: zawodowcy.slaskie.pl na podstronie „Dokumenty i wytyczne - Kadra pedagogiczna”.

 1. Gdzie należy składać wniosek szkoleniowy?

Skan kompletnie wypełnionego wniosku szkoleniowego podpisanego przez Wnioskodawcę i opatrzonego podpisem Dyrektora szkoły wraz z pieczątką imienną należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres: zawodowcy@slaskie.pl

W przypadku przyznania refundacji osoba zostanie powiadomiona o dalszym postępowaniu, koniecznym do podpisania umowy o refundację.

 1. Kiedy otrzymam środki pieniężne na sfinansowanie wybranej formy wsparcia?

Kwota dofinansowania wybranej formy wsparcia jest wypłacana jako refundacja kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych po spełnieniu przez uczestnika projektu łącznie następujących warunków:

 a) złożenia w terminie i miejscu wskazanym w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku szkoleniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu: we wniosku należy zawrzeć kompleksowe informacje dotyczące wybranej formy wsparcia, np. nazwa, zakres tematyczny, czas trwania wraz z planowaną datą rozpoczęcia i zakończenia, cenę brutto, nazwę i adres siedziby organizatora szkolenia / kursu / studiów podyplomowych,

 b) otrzymania pozytywnej, końcowej oceny wniosku szkoleniowego o dofinansowanie szkolenia / kursu / studiów podyplomowych,

 c) zawarcia z Liderem projektu umowy o refundację kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,

 d) ukończenia wybranej formy wsparcia, potwierdzone stosownym dokumentem / zaświadczeniem / dyplomem / certyfikatem,

 e) złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację kosztów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy o refundację kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych wraz z: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią rachunku / faktury za usługę szkoleniową / edukacyjną oraz egzamin (jeśli dotyczy), dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty za usługę szkoleniową / edukacyjną oraz egzamin, dokumentem / zaświadczeniem / dyplomem / certyfikatem potwierdzającym ukończenie formy wsparcia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu (jeśli dotyczy),

 f) zatrudnienie w szkole lub placówce wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu do momentu otrzymania refundacji.

 1. W którym momencie mogę przerwać udział w projekcie oraz jakie są konsekwencje?

Aby otrzymać refundację konieczne jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 11. Jeżeli przerwanie udziału w projekcie nastąpi przed zakończeniem wybranej formy wsparcia i będzie skutkować nieuzyskaniem dokumentu / zaświadczenia / dyplomu / certyfikatu potwierdzającego ukończenie wybranej formy wsparcia oraz nieuzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu (jeśli dotyczy) to wówczas kwota refundacji nie będzie mogła zostać wypłacona.

 1. Czy jest możliwe uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/kurs/studia podyplomowe?

Nie. Obecny regulamin naboru nie przewiduje możliwości uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

 1. Kiedy mogę rozpocząć szkolenie / kurs / studia podyplomowe?

Aby móc wziąć udział w projekcie i otrzymać refundację kosztów, przy zastrzeżeniu spełnienia wszystkich wymogów określonych w odpowiedzi na pytanie nr 11,  szkolenie /kurs / studia podyplomowe muszą się rozpocząć po dacie złożenia wniosku szkoleniowego (§ 4 ust. 6 Regulaminu). 

 1. W jakim terminie muszę ukończyć szkolenie / kurs / studia podyplomowe?

Wybrana forma wsparcia w ramach naboru nr 1/2020 musi zakończyć się do dnia 15 listopada 2020 roku dla szkoleń oraz kursów, zaś dla studiów podyplomowych do dnia 10 października 2022 roku (§ 3 ust. 12 Regulaminu).

 1. Co decyduje o kolejności na liście rankingowej?

O kolejności na liście rankingowej decyduje przyznana ilość punktów za kryteria dodatkowe zgodnie z punktacją określoną w § 4 ust. 10 Regulaminu.

 1. Czy mogę uzyskać refundację kosztów kursu/szkolenia/studiów podyplomowych, których data rozpoczęcia była przed dniem złożenia wniosku i/lub kurs/szkolenie/studia podyplomowe już się zakończyły?

Nie. Szkolenie/kurs/studia podyplomowe muszą zacząć się po dacie złożenia wniosku szkoleniowego (§ 4 ust. 6 Regulaminu).

 1. Jakie mam obowiązki jako uczestnik projektu „Śląskie. Zawodowcy”?

Obowiązki uczestnika opisane są w § 5 ust. 1 Regulaminu oraz § 3 ust. 1 Umowy o refundacji; są to:

- zapoznanie się z Regulaminem oraz przestrzeganie jego zapisów,

- podpisanie umowy o refundację kosztów szkolenia/kursu/studiów podyplomowych w terminie wskazanym w § 4 ust. 26 lub 27 Regulaminu,

- regularne uczestnictwo w ramach wybranej formy wsparcia zgodnie z wyznaczonym przez realizatora harmonogramem, w wymiarze pozwalającym na uzyskanie dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia,

- przystąpienie do egzaminu i uzyskanie wyniku pozytywnego, jeżeli taki egzamin jest przewidziany w ramach wybranej formy wsparcia,

- potwierdzenie obecności podpisem na liście obecności podczas zajęć (o ile realizator przewiduje taką możliwość),

- wypełnianie ankiet monitorujących / ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu,

- dostarczenie w terminie 14 dni od daty ukończenia formy wsparcia wniosku o refundację kosztów wraz z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 6 Umowy o refundację.

Niespełnienie powyższych obowiązków może skutkować brakiem refundacji kosztów szkolenia/kursu/studiów podyplomowych.

 1. Jaka jest maksymalna kwota wsparcia?

Maksymalna kwota wsparcia (refundacji kosztów) dla jednego uczestnika wynosi 3000 zł brutto. Beneficjent może jednak podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia na podstawie uzasadnienia niezbędności szkolenia / kursu / studiów dyplomowych na zajmowanym stanowisku pracy, podpisanego przez Dyrektora szkoły oraz pod warunkiem dostępności środków. O zwiększeniu kwoty, uczestnik projektu zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości sms lub w formie pisemnej.

Pytania dotyczące Projektu

 1. Kto jest liderem projektu „Śląskie. Zawodowcy”?

- Województwo Śląskie

 1. Kto jest partnerem w projekcie?

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

- Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach