Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - Uczniowie

Pytania dotyczące wsparcia dla uczniów

 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczniowie klas 1-3 szkół branżowych I stopnia oraz 1-5 techników, którzy ukończyli 16 rok życia, uczących się w szkołach które zgłosiły się do udziału w projekcie wykazane w załączniku nr 3 do Regulaminu,

 1. Kiedy mogę zgłosić się do projektu?

Rekrutacja każdorazowo zostanie ogłoszona i będzie prowadzona odrębnie w każdej ze szkół, które przystąpiły do projektu.

 1. Czy muszę być mieszkańcem województwa śląskiego by uczestniczyć w projekcie?

Nie. By uczestniczyć w projekcie trzeba uczęszczać do szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie oraz mieć ukończone 16 lat.

 1. Jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji?

Uczeń wypełnia część I Formularza Rekrutacyjnego oraz podpisuje, w przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Formularz przekazywany jest Szkolnemu / specjaliście ds. jakości staży lub Szkolnemu specjaliście ds. kursów i szkoleń

Zakwalifikowani uczniowie do projektu w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania o wynikach rekrutacji muszą zgłosić się do szkolnych specjalistów celem potwierdzenia udziału oraz złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu.

Zobacz: Inne obowiązki uczestników projektu – Część VI Regulaminu

 1. Jaki rodzaj wsparcia przewiduje projekt?

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 2. staż uczniowski
 3. kursy/szkolenia specjalistyczne
 4. kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie
 5. kursy podnoszące kompetencje z języka obcego zawodowego
 1. Czy mogę wziąć udział w każdej formie wsparcia?

Nie. Każdy uczeń, który zakwalifikuje się do projektu zostanie objęty doradztwem edukacyjno-zawodowym, w wyniku którego zostanie wskazana jedna z form wsparcia wymieniona powyżej, zgodnie z diagnozą jego potencjału oraz analizą potrzeb.

 1. Gdzie znajdę regulamin oraz potrzebne dokumenty?

Regulamin oraz wymagana dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej, u szkolnych specjalistów ds. jakości staży oraz szkolnych specjalistów ds. jakości kursów i szkoleń.

 1. Gdzie należy składać dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie poprzez szkolnych specjalistów ds. jakości staży oraz szkolnych specjalistów ds. jakości kursów i szkoleń dostępnych w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

 1. W którym momencie mogę przerwać udział w projekcie?

Przerwanie udziału jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. przyczyny natury zdrowotnej, niezależnych od Uczestnika lub siły wyższej i nie mogą być znane Uczestnikowi w chwili rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Przerwanie udziału następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Uczestnika wraz z podaniem przyczyn lub z powodu skreślenia z listy uczniów.

Zobacz: Zasady Przerwania lub zakończenia udziału w projekcie – Część IX Regulaminu

 1. Czy jest możliwe uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu na staż lub szkolenie?

Tak. Maksymalna kwota do uzyskania wynosi 120 zł. Szczegółowe zasady określa Regulamin w części VIII.

 1. Czy mogę sobie wybrać kurs/szkolenie?

Kurs/szkolenie zostanie ustalone przez Szkolnego specjalistę ds.. jakości kursów i szkoleń na podstawie opracowanego przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działań (IPD). Wykonawca kursu/szkolenia zostanie wyłoniony przez  partnerów projektu.

 

Pytania dotyczące Projektu

 1. Kto jest liderem projektu „Śląskie. Zawodowcy”?
- Województwo Śląskie
 1. Kto jest partnerem w projekcie?

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

- Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach