Nabór wniosków szkoleniowych dla kadry pedagogicznej

 Zdjęcie Zdjęcie
Rusza nabór wniosków szkoleniowych dla kadry pedagogicznej!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TERMINU NABORU WNIOSKÓW SZKOLENIOWYCH KADRY PEDAGOGICZNEJ NR 3/2021 W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY” 

Na podstawie Uchwały nr 1132/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja
2020 r. oraz w związku z pkt 2 pełnomocnictwa nr 271/2018 z dnia 25 września 2018 r., 

wyznacza się termin naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 3/2021
w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” na okres:
od dnia 4 października 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku

Dostępna pula środków w ramach naboru nr 3/2021 wynosi: 916 316,60 zł 

Nabór wniosków szkoleniowych będzie prowadzony w dwóch formach: 

1) przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl

lub 

2) w formie pisemnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego oryginału wniosku szkoleniowego na jeden z poniższych adresów: 

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice; 

◄ Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; 

◄ Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa. 

Na dzień ogłoszenia o naborze istnieje możliwość osobistego składania korespondencji w kancelarii ogólnej Urzędu, znajdującej się przy ul. Ligonia 46 (pok. 164), czynnej w godzinach 7:30 – 15:30. Niemniej jednak powyższa możliwość, w trakcie trwania naboru, uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Korespondencję można również złożyć osobiście w specjalnie przygotowanych do tego celu urnach (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji), znajdujących się przy wejściu do Urzędu od strony ul. Ligonia 46 oraz ul. Jagiellońskiej 25 (tj. od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach), a także w biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej oraz Częstochowie zgodnie z adresami wykazanymi powyżej. 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, rekomenduje składanie wniosków szkoleniowych poprzez darmową platformę ePUAP – jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów. 

Instrukcja złożenia wniosku poprzez ePUAP:
1. Założyć profil zaufany za pomocą strony internetowej: pz.gov.pl.
2. Zarejestrować się na platformie ePUAP za pomocą strony internetowej: gov.pl.
3. Zeskanować i załączyć wniosek szkoleniowy.
4. Podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego.
5. Wysłać podpisany wniosek za pomocą platformy ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Uwaga: Datą złożenia wniosku szkoleniowego jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej lub data wpływu poprzez elektroniczną platformę ePUAP. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wnioski szkoleniowe złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w ogłoszeniu i/lub po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

Szczegóły dotyczące warunków udziału oraz przyznania wsparcia w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” znajdują się w Regulaminie uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie Śląskie. Zawodowcy (wersja 2/2021 obowiązująca od 1.10.2021 r.)

Kryteria obligatoryjne, które należy spełnić aby uzyskać wsparcie: 

  1. Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu/-ów zawodowych / instruktora praktycznej nauki zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, wymienionej w załączniku nr 1 do Regulaminu, z której uczniowie przystąpili do projektu. 
  2. Niekorzystanie ze wsparcia w ramach projektu "Śląskie. Zawodowcy" w poprzednich naborach. 
  3. Niekorzystanie jednocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej lub z innych środków publicznych. 
  4. Zbieżność programu szkolenia / kursu / studiów podyplomowych z branżami, w których nauczają przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz zgodność ze zindywidualizowanymi potrzebami kadry pedagogicznej i szkoły. 
  5. Wybrana forma wsparcia skutkować będzie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji przez Wnioskodawcę. 

 

Kryteria dodatkowe - punktowane: 

  1. Brak udziału w formach doskonalenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat – 15 pkt. 
  2. Niepełnosprawność Wnioskodawcy – 10 pkt. 
  3. Przynależność do grupy wiekowej 50+ – 5 pkt.

 
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową [LINK]. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z uruchomieniem naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 3/2021 planowana jest organizacja spotkania informacyjnego online.

Celem tego spotkania będzie zapewnienie wsparcia w procesie aplikowania o udział w projekcie. Szczegóły w tym zakresie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu „Śląskie. Zawodowcy”:
https://zawodowcy.slaskie.pl/  

Zachęcamy do udziału w naborze. 

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Kontakt:  

e-mail: zawodowcy@slaskie.pl 
telefon: 32 77 40 412