Informacja dotycząca zatwierdzenia listy rankingowej wniosków szkoleniowych złożonych i ocenionych pozytywnie w naborze nr 1/2020 w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

 Zdjęcie Zdjęcie

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30 września 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków szkoleniowych złożonych i ocenionych pozytywnie w naborze nr 1/2020.

Lista rankingowa obejmuje łącznie 37 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym przez Komisję ds. Oceny Wniosków Szkoleniowych.

Lista rankingowa wniosków szkoleniowych o dofinansowanie kursu/szkolenia/studiów podyplomowych złożonych i ocenionych pozytywnie w naborze nr 1/2020 przeprowadzonym w związku z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest dostępna tutaj.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”, lista rankingowa została sporządzona w kolejności malejącej sumy uzyskanych punktów. W przypadku osób, których wnioski w wyniku oceny otrzymały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydowało kryterium dodatkowe, dotyczące udziału w formach doskonalenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku osób, których wnioski w wyniku oceny otrzymały jednakową łączną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryterium dodatkowego, o którym mowa powyżej, decydowało kryterium niepełnosprawności Wnioskodawcy.

Zarząd Województwa przyznał wsparcie 37 przedstawicielom kadry pedagogicznej w postaci refundacji kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych w kwocie zgodnej ze złożonym wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 25 Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie, warunkiem refundacji kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych jest zawarcie przez Wnioskodawcę i Lidera umowy o refundację kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych.

Szczegóły dotyczące podpisania umowy zostaną przekazane tylko osobom z listy rankingowej na adres e-mail wskazany we wniosku szkoleniowym.

Wszystkim Państwu, którzy złożyli wnioski szkoleniowe o dofinansowanie kursu / szkolenia / studiów podyplomowych serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie informujemy, iż kolejny nabór wniosków szkoleniowych został zaplanowany na pierwszy kwartał 2021 r.

Załączniki
Lista rankingowa - 1/2020 PDF [PDF 254,3kB]